Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć na wsparcie Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powstałego w 1991 roku, opierającego się obecnie na – stale doprecyzowywanych przez ustawodawcę – zasadach zawartych ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Orzeczenie o niepełnosprawności może otrzymać każda osoba, która cechuje się upośledzeniem organizmu będącym istotną przeszkodą w pełnym realizowaniu się tej osoby jako członka społeczeństwa. Status osoby niepełnosprawnej jest przyznawany przez powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (instancją odwoławczą jest wojewódzki zespół) na określony czas lub do końca życia.

Krótka analiza problematyki wpłat na PFRON

Czy muszę przejmować się wpłatami na PRFON?

Podmioty gospodarcze, które zatrudniają przynajmniej dwadzieścia pięć osób w pełnym wymiarze czasu, muszą przeprowadzać do dwudziestego dnia każdego miesiąca wpłaty na PFRON. Zwolnione z tego obowiązku są firmy, które mają w swojej kadrze pracowniczej minimum sześć procent osób niepełnosprawnych (liczone w pełnych etatach). Ponadto nie muszą płacić składek niektóre pożyteczne społecznie instytucje, takie jak domy pomocy społecznej oraz hospicja (warunek: prowadzenie działalności nienastawionej na zysk), zakłady opiekuńczo-lecznicze, firmy w stanie upadłości, a także różnego rodzaju placówki dyplomatyczne. W przypadku zalegania z wpłatami na PFRON pracodawcy grozi postępowanie egzekucyjne, w tym zajęcie konta bankowego i dodatkowe koszty związane z egzekucją długu. Jeśli błędnie rozliczyliśmy składki, na przykład podając nieprawdziwe informacje, możemy zostać ukarani dotkliwą karą finansową.

Gwarantujemy, że wpłaty na pfron nie muszą Państwa przerażać. Na podanej stronie internetowej prowadzonej przez agencję pracy My Wspieramy znajdą Państwo prosty w użyciu kalkulator, który precyzyjnie obliczy wysokość składek.